• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ערבים זה בזה | פרשת וישב תשע"ז | הרב רפאל כהן שליט"א | Rav Raphaël Cohen 
השיעור לעילוי נשמת בריהם שמילה בן ז'ולינה ז"ל

    שיחות ודרשות על חג החנוכה | הרב רפאל כהן      דקדוק בכשרות המזון | פרשת וישלח תשע"ז 
     
 

תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם 
שיעור בניר עציון | פרשת משפטים תשע"ו

   

מוצ"ש פרשת בראשית תשע"ז | ישיבת "כסא רחמים"

     
  רב מקדים פרשת בראשית תשע"ז | הרב רפאל כהן       כל המוסיף גורע | פרשת תולדות תשע"ז
     

לפני 31 שנה היה בצפת בעיקר הרושם של זקני צפת שידעו איזה גדולי דור גדלו בעיר, והשרישו בה את חזונם. הנוער עם השנים הלך והתרחק, כמעט ולא היו מוסדות תורה בעיר ובבתי הכנסת שרדו קומץ מבוגרים.כיום, ניתן לראות את הקשר של הנוער לדת ואת בתי הכנסת המלאים מפה לפה שהפכו עם השנים לבתי מדרש. הנחשונים של תנועת התשובה בצפת החלו כחלום קטן עם הרבה תקוות שהפכו למציאות שהגשימה את חזונו של הרב רפאל כהן ראש מוסדות "יתד התשובה".

מהנעשה במוסדות

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

פרשת חיי שרה תשע''ד
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
כסליו תשע''ד
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
סרטון
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
סרטון
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ירחון
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ירחון
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ירחון
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

חדש באתר ← ← ← 

         לתרומות לחץ ⇓ ⇓ 

            

שם טוב לחודש כסלו תשע"ז

א

עלילש בן וו'זה

ב

עמירה בת חנה

מעתוק בן שושנה

זוהרה שמחה בת מרים

ג

משה חיים בן רבקה

אברהם בן דאווני

ד

יוסף בן סעדה

ה

גזול בת רחל

ו

לאה בת פרחה

ז

הרב ציון בן רוזה

ח

כיריה בת ג'זולו

הרב יעקב בן שמחה

נוריאל בן רחל

ט

שמעון בן רחל

יוחנן בן מסעודה

יא

שמחה בת מרסל

שלום בן דיאנטה

יהודה בן רחל

זקנה בת מישעדה

יב

זהרה בת רחל

יג

מרדכי בן ערביה

דניאל בן רבקה

יד

חיים בן יוכבד

אליהו בן אסתר

טו

חיים בן חיים

טז

שלמה בן ויקטוריה

יז

ראובן בן יפה

יח

שרה בת חנה

יט

שרה בת רבקה

מננה בת יעקוטה

כ

ששונה בת טירה

כא

מניני בן שיכה

כריה בת ראמו

כמונה בת פלילה

מנחם מענדל בן מרדכי

כב

אליהו בן זוהרה

מימי בת עישה

גז'לה בת בייה

כג

הרב מניני בן גרסונה

כמסוני בן חנינה

מאשו בת רחל

כד

אורגני בן טראכי

הרב כמוס בן מיסה

כה

שושנה מלכה בת יקוט

כו

גזילה בת מישונה

יצחק בן רחל

כז

אמימה בת ביזעא

מרק בן יוחנן

יעקב פלס ז"ל בן פרחה תחי'

כח

שילבייה בת רחל

כט

מצליח (ישראל) בן אסתר

חנה בת שמחה

ל

גואטה מנטינה בת שרה